Phạm, Đức M., Trịnh, T. S., Hồ, S. H., Đoàn, T. H., & Trịnh, A. T. (2024). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN KLINEFELTER VÔ TINH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 80-87. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.582