Huỳnh, Đ. Á., Trịnh , T. A., Phạm, N. G. H., Trần, T. N., Lê, T. T., & Nguyễn, H. C. (2024). PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP TỪ TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 76-86. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.564