Võ, S. N., & Bùi Thế, V. (2024). XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 25-35. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.561