Nguyễn, M. A. (2024). ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT, ĐỐT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 143-152. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.559