Nguyễn, V. T., Lê, T. S., & Nguyễn, A. T. (2024). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 128-142. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.553