Ngọc Phạm, Điệp, Quang Đặng, V., Khánh Phạm, H., Cao Hồng, P., & Thị Nghiêm, M. C. (2024). NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 17-25. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.548