Bùi, Q. D. (2024). MÔ HÌNH PHARMACOPHORE CÁC CHẤT CHỦ VẬN VÀ DOCKING TRÊN THỤ THỂ DOPAMIN D2. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 27-41. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.546