Cao, H. P., Vũ, Q. P., Thanh Đỗ, H., Đỗ, V. T., Nguyễn, T. K., Bùi, H. H., Đỗ, T. S., & Đặng, T. P. (2024). NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 83-94. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.544