Đào, T. N., Lê, Đình C., Cao, V. H., & Đỗ, T. H. (2024). TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 95-103. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.533