Nguyễn, Đ. Đ., Nguyễn, V. C., Nguyễn, M. P., Nguyễn, V. B., Nguyễn, T. T. T., Lê, T. A., Hoàng, T. T., Vũ, T. H., Nguyễn, T. Đ., & Nguyễn, H. T. (2024). NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 63-75. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.529