Phạm, H. T., Hoàng, X. C., Võ, T. B. T. ., Trịnh, T. S., & Đỗ, N. B. (2024). TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 26-35. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.489