Nguyễn, T. N., Nguyễn, T. B., Nguyễn, T. K., Nguyễn, Q. H., Phạm, V. C., Lê, Đăng M., Trần, V. T., Nguyễn, Đắc K., & Nguyễn, T. K. D. (2023). CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 45-50. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.486