Nguyễn, T. T., Hoàng, M. A., Nguyễn, K. H., Phạm, T. T. L., Đỗ, M. H., Nguyễn, V. T., & Nguyễn, D. H. (2024). GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 36-45. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.484