Nguyễn, M. T., Nguyễn, V. H., Võ, H. K., & Nguyễn, T. T. (2023). BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 5-15. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.480