Nguyễn, Q. H., Đỗ, N. S., & Nguyễn, T. K. (2023). GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 110-119. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.457