Phạm, N. T., Đỗ, Đức T., Cao, H. D., Lê, T. V. T., Trần, T. P. L., & Kiều, V. K. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 91-98. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.453