Nguyễn, M. A. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 99-109. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.451