Đỗ, Đức T., Vũ, M. Q., & Phạm, N. T. (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 37-44. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.424