Dương, H. N., Vũ, X. N., Nguyễn, X. T., Nguyễn, V. H., & Lương, C. T. (2023). THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM SOLUBLE ST2 CONCENTRATION AND SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), 126-136. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.402