Trương Thị, T. H., Do Thanh, T., Nguyễn Thị Thu, H., Trương Đức, M., & Vũ, K. L. (2023). DIBENZOCYCLOOCTADIENE LIGNANS ISOLATED FROM THE ROOTS OF SCHISANDRA CAULIFLORA AND THEIR NITRIC OXIDE INHIBITION ACTIVITY ON LPS STIMULATED RAW 264.7 CELLS. Tạp Chí Y Dược học quân sự, 48(6), 114-125. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.383