Nguyễn, D. Á., Nguyễn, T. T., Lê, N. A., Trần, T. T. H., Đỗ, T. Đ., Ngô, T. N. D., Nguyễn, T. M. T., Phạm, T. T. C., Hoàng, T. L., Phan, M. H., Đỗ, T. H., Nguyễn, M. H., & Trần, N. T. (2023). NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), 40-48. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.361