1.
Phạm TT, Vũ N Định, Phùng AT. NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. jmpm. 2024;49:128-135. doi:10.56535/jmpm.v49.805