1.
Lê Đức N, Đặng VH, Lê DD, Tống TTH, Vũ TT, Nguyễn VT, Lâm K, Nguyễn HT, Bùi VG, Nguyễn QD. SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA PHÂN LOẠI LIRADS VÀ mRECIST TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU NÚT MẠCH LẦN ĐẦU CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. jmpm. 2024;49:201-212. doi:10.56535/jmpm.v49.802