1.
Nguyễn T Điệp, Phạm TP, Nguyễn DH. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM. jmpm. 2024;49:180-189. doi:10.56535/jmpm.v49.800