1.
Mai HT, Mai HS, Bùi QB, Vũ TL, Nguyễn MT, Lê NH. VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA. jmpm. 2024;49:91-102. doi:10.56535/jmpm.v49.799