1.
Nguyễn NQ, Lê TD, Nguyễn DH. GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT. jmpm. 2024;49:162-171. doi:10.56535/jmpm.v49.795