1.
Nguyễn QT, Phạm Đăng T, Hán TN, Nguyễn Thị KD, Mai HS, Lê NH. ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. jmpm. 2024;49:78-90. doi:10.56535/jmpm.v49.794