1.
Hoàng TM, Hoàng Đình Âu, Đào TL, Lê TL. BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT . jmpm. 2024;49:121-127. doi:10.56535/jmpm.v49.787