1.
Lại BT, Hồ CT. KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP. jmpm. 2024;49(5):182-191. doi:10.56535/jmpm.v49i5.778