1.
Nguyễn HN, Nguyễn KL, Ngô V Đàn, Ngô V Điệp, Mai HT. TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT. jmpm. 2024;49:26-34. doi:10.56535/jmpm.v49.776