1.
Nguyễn DT, Vũ VS, Lành MD, Phùng AT. ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO. jmpm. 2024;49:15-25. doi:10.56535/jmpm.v49.775