1.
Trần TT, Lý TT, Trần TK, Đỗ VT, Lê THL, Bùi VM. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. jmpm. 2024;49(5):202-208. doi:10.56535/jmpm.v49i5.755