1.
Nguyễn DT, Nguyễn HN, Lương CT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN NHẬP VIỆN MUỘN. jmpm. 2024;49(3):177-186. doi:10.56535/jmpm.v49i3.750