1.
Cao VH, Bùi QH, Đỗ XT, Đinh VH, Nguyễn VL, Nguyễn ĐK. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN. jmpm. 2024;49(5):137-144. doi:10.56535/jmpm.v49i5.749