1.
Trương QK, Nguyễn TBH, Hoàng PK, và c.s. GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN. jmpm. 2024;49(5):77-86. doi:10.56535/jmpm.v49i5.746