1.
Nguyễn TH, Trương ĐT, Phạm VT. DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP. jmpm. 2024;49(5):7-16. doi:10.56535/jmpm.v49i5.739