1.
Nguyễn TNM, Nguyễn NL, Trần ĐH. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP. jmpm. 2024;49(5):192-201. doi:10.56535/jmpm.v49i5.737