1.
Phạm QH, Kiều VK, Nguyễn ĐH, và c.s. ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. jmpm. 2024;49(5):87-96. doi:10.56535/jmpm.v49i5.733