1.
Nguyễn TĐ, Nghiêm TTH, Nguyễn TA, Đỗ NA, Trần TPT. ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY. jmpm. 2024;49(3):17-26. doi:10.56535/jmpm.v49i3.724