1.
Nguyễn MN, Nguyễn TTD, Đinh TTH, Nguyễn Đăng D, Bùi LA, Sklan E, Hoàng VT. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ LONG NON-CODING RNA IFI6lnc2 VÀ EPB41L4A-AS1 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR. jmpm. 2024;49(2):245-255. doi:10.56535/jmpm.v49i2.720