1.
Hoàng AT, Hoàng TM, Mai TH, Nguyễn HD, Lê VT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2024;49(5):172-181. doi:10.56535/jmpm.v49i5.716