1.
Đinh Việt Đ, Bùi Đăng TA, Chử Văn M, Hoàng Xuân S, Phạm Ngọc H. TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN. jmpm. 2024;49(5):36-45. doi:10.56535/jmpm.v49i5.715