1.
Đỗ AT, Nguyễn QH. MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG EPIRUBICIN NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K. jmpm. 2024;49(2):361-369. doi:10.56535/jmpm.v49i2.707