1.
Nguyễn MQ, Nguyễn TNQ, Đỗ NH, và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. jmpm. 2024;49(5):128-136. doi:10.56535/jmpm.v49i5.693