1.
Đỗ QC, Bùi KC. KIỂM SOÁT TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TĂNG SINH THÔNG QUA ỨC CHẾ PROTEIN THAM GIA SỬA CHỮA TỔN THƯƠNG DNA. jmpm. 2024;49(2):70-79. doi:10.56535/jmpm.v49i2.689