1.
Đào TH, Nguyễn ĐK, Phùng VH. TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972). jmpm. 2024;49(3):103-112. doi:10.56535/jmpm.v49i3.687