1.
Trịnh LN, Hoàng Đức N, Nghiêm NA, Đào TH, Nguyễn ST. TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỨU CHỮA, VẬN CHUYỂN THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1965 - 1972). jmpm. 2024;49(2):143-151. doi:10.56535/jmpm.v49i2.677