1.
Nguyễn ĐK, Phùng VH, Hoàng AT, Trần QT, Trần ĐK, Bùi TH. THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023). jmpm. 2024;49(5):46-54. doi:10.56535/jmpm.v49i5.675