1.
Đồng TTT, Nhữ Đình S, Nguyễn ĐT, Trần TNT. BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. jmpm. 2024;49(3):7-16. doi:10.56535/jmpm.v49i3.672