1.
Lại BT, Hồ CT, Nguyễn HT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE. jmpm. 2024;49(5):97-107. doi:10.56535/jmpm.v49i5.667